Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Algemene Voorwaarden 

Artikel 3 Aanbiedingen

Artikel 4 Overeenkomst van opdracht 

Artikel 5 Declaratie

Artikel 6 Annulering van consult 

Artikel 7 Betaling

Artikel 8 informatieverstrekking door de Cliënt 

Artikel  9 Aansprakelijkheid

Artikel 10 Overmacht

Artikel 11 Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht 

Artikel 12 Archivering

Artikel 13 Opzegging Behandelingsovereenkomst 

Artikel 14  Incidenten

Artikel 15 Klachten en geschillenregeling 

Artikel 16 Toepasselijk recht

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandelend Homeopaat      : de Homeopaat die de Behandelingsovereenkomstaangaat/is aangegaan met de Cliënt.

Behandelingsovereenkomst   :  de  Behandelingsovereenkomst  tussen  de

Behandelend Homeopaat en de Cliënt.

Beroepsvereniging(en):

 1) Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK); en

2) Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT- vergoedbaar).

Cliënt : de natuurlijke persoon met een zorgvraag die de Behandelingsovereenkomst aangaat/is aangegaan met de Behandelend Homeopaat.

Homeopaat : een van de volgende zorgaanbieders:

 • Anneke Koenis (Anneke Koenis Homeopathie);

Koepelorganisatie: Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Vergoeding: de financiële Vergoeding die de Behandelend Homeopaat voor de uitvoering van de Behandelings- overeenkomst met de Cliënt is overeengekomen. De overeengekomen Vergoeding kan jaarlijks op de eerste dag van elk volgend kalenderjaar door de Behandelend Homeopaat worden gewijzigd.

Artikel 2 Algemene Voorwaarden

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door de Behandelend Homeopaat aanvaarde opdracht, eventuele vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht en alle overige werkzaamheden (hierna: “de Opdracht”).
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige Opdrachten.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de Behandelend Homeopaat, maar ook ten behoeve van diens waarnemer, met inbegrip van hun erfgenamen.
 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of van de Behandel- overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een nieuwe bepaling (of bepa- lingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te ko- men, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernie- tigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van de Behandelend Homeopaat zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de Behandelend Homeopaat is bevestigd.

Artikel 4 Overeenkomst van opdracht

 1. De Opdracht komt tot stand indien de Cliënt, dan wel diens vertegenwoordiger voor zover vereist op grond van artikel 7:465 Burgerlijk Wetboek, kenbaar heeft gemaakt een Behandelingsovereenkomst te willen aangaan.
 2. De Behandelingsovereenkomst en alle toekomstige Opdrachten worden uitslui- tend met één homeopaat (de Behandelend Homeopaat), als opdrachtnemer,
 3. De Behandelend Homeopaat heeft een Dit houdt in dat de Behandelend Homeopaat zich zal inspannen het door de Cliënt gewenste re- sultaat te bereiken, maar niet garandeert dat dit resultaat ook zal worden bereikt.
 4. De Behandelend Homeopaat zal zich bij de uitvoering van de werkzaamheden laten leiden door het belang van de Cliënt. Daarbij zal de Behandelend Homeopaat het beroepscompetentieprofiel en de beroepscodes van de Beroepsverenigingen, de beroepscode van de Koepelorganisatie, de beroepscode van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), in acht nemen.

Artikel 5 Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt een Vergoeding verschuldigd. Na ieder consult ontvangt de Cliënt daarvoor een factuur.
 2. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat BTW niet inbegrepen is.
 3. Indien de Cliënt van mening is dat de Vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de Cliënt binnen 14 da- gen na ontvangst van de factuur schriftelijk te reclameren.
 4. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt om vooraf na te gaan in hoe- verre de kosten van een consult door een verzekering worden vergoed.

 

Artikel 6 Annulering van consult

1. Ter uitvoering van de Behandelingsovereenkomst vinden consulten plaats. Het kan voorkomen dat de Cliënt een keer      verhinderd is en het consult wil verplaatsen of annuleren. De Cliënt dient de Behandelend Homeopaat daar in dat geval tijdig (uiterlijk 24 uur voor aanvang van het consult) en aantoonbaar over te informeren. 

2. Voor annulering van een consult gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Indien het consult door de Cliënt wordt geannuleerd:

moment annulering

verschuldigde Vergoeding

tot 24 uur voor aanvang van het consult

geen

binnen 24 uur voor aanvang van het con-

sult

Het volledige bedrag van het

consult

Niet of te laat geannuleerd

Het volledige bedrag van het

consult

Indien het consult op verzoek van een Cliënt wordt verschoven naar een latere datum:

Moment verplaatsingsverzoek

verschuldigde Vergoeding

tot 24 uur voor aanvang van het consult

geen

binnen 24 uur voor aanvang van het con-

sult

Het volledige bedrag van het

consult

Niet of te laat verplaatsingszoek gedaan

Het volledige bedrag van het

consult

 1. De Behandelend Homeopaat is in redelijkheid gerechtigd een reeds gepland con- sult te wijzigen.

Artikel 7 Betaling

 1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur, zonder dat een beroep op opschorting, korting of verrekening is toegestaan.
 2. Alleen betaling door overmaking op een door de Behandelend Homeopaat aangewezen bankrekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de Cliënt.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Cliënt is vanaf dat moment over het openstaande bedrag de wettelijke rente Indien de Behandelend Homeopaat in vorderingsmaatregelen treft tegen een Cliënt die in verzuim is, komen de kosten die gepaard gaan met die invordering – met een minimum van 15% van het open- staande saldo – ten laste van de Cliënt.
 4. Bij niet-betaling van de verrichte werkzaamheden, is de Behandelend Homeopaat gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 8 informatieverstrekking door de Cliënt

De Cliënt zal alle relevante informatie aan de Behandelend Homeopaat verstrekken. Dit geldt ook voor nieuwe relevante omstandigheden, zoals:

 1. bezoek aan een andere homeopaat/zorgverlener in verband met dezelfde of een andere klacht;
 2. wijzigingen in de gezondheidssituatie van de Cliënt;
 3. het gebruik van geneesmiddelen (ook het stoppen met dit gebruik);
 4. wijzigingen in de vertegenwoordiging (zie in dit verband o.a. de artikelen 7:450 en 7:465 Burgerlijk Wetboek).

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Behandelend Homeopaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die voldoet aan de eisen die de Beroepsvereniging daaraan stelt.
 2. De Behandelend Homeopaat is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties of andere (gevolg)schade die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienst- verlening bij de Cliënt voordoen, tenzij deze zijn te wijten aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de Behandelend Homeopaat.
 3. De Behandelend Homeopaat is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen

Artikel 10 Overmacht

Indien de Behandelend Homeopaat haar verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uit- sluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de Be- handelend Homeopaat, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de Behandelend Homeopaat opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 11 Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De Behandelend Homeopaat zal alle informatie betreffende de Cliënt die zij ver- krijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de Behandelend Homeopaat daartoe verplicht is of de Behandelend Homeopaat daarvoor toe- stemming heeft verkregen van de Cliënt, diens vertegenwoordiger ex artikel 7:465 BW of een ander daartoe bevoegd (verklaard) gezag/persoon.
 2. De Behandelend Homeopaat zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 van dit artikel opleggen aan haar waarnemer, medewerkers, de andere Homeopaten en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De Behandelend Homeopaat zal informatie over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de Cliënt verstrekken, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).
 4. Op verzoek van de Cliënt zal de Behandelend Homeopaat, na sluiting van het dossier, de eventuele door de Cliënt ter beschikking gestelde gegevens retour- De Cliënt stemt er mee in dat de Behandelend Homeopaat van de geretourneerde bescheiden kopieën in het cliëntendossier kan bewaren.

Artikel 12 Archivering

Het medische dossier wordt gedurende een periode van tenminste twintig jaren bewaard. Te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. Na afloop van de bewaartermijn is de Behandelend Homeopaat, of diens rechtsopvolger, gerechtigd het dossier te vernietigen, zonder de Cliënt daarvan in kennis te stellen.

Artikel 13 Opzegging Behandelingsovereenkomst

 1. Tenzij in de Behandelingsovereenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van de Na afronding van de behandeling kan de Behandelingsovereenkomst (stilzwijgend) worden verlengd.
 2. De Cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de Behandelingsovereenkomst door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. De Behandelend Homeopaat heeft de bevoegdheid de Behandelingsovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de Cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

Artikel 14 Incidenten

1 Een incident is een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis aan de zijde van de Behandelend Homeopaat die heeft geleid of zou kunnen leiden tot schade bij de Cliënt. Ingeval van een incident neemt de Behandelend Homeopaat na het ont- dekken daarvan direct contact op met de Cliënt en doet zij wat nodig is om eventuele negatieve gevolgen van het incident voor de gezondheidssituatie van de Cliënt weg te nemen of te beperken.

 1. Zodra de toedracht van het incident bekend is, wordt de Cliënt geïnformeerd over aard en toedracht daarvan en wordt dit in het cliëntendossier opgenomen.

Artikel 15 Klachten- en geschillenregeling

 1. Onvrede, zoals bijvoorbeeld over de totstandkoming en/of de uitvoering van een Behandelingsovereenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de factuur, bespreekt de Cliënt bij voorkeur eerst met de Behandelend Homeopaat.
 2. De Behandelend Homeopaat neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling van Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (het “GAT”). Dit betekent dat klachten over de totstandkoming en/of uitvoering van de Behandelingsovereenkomst, inclusief declaratiegeschillen, de zogenoemde Wkggz-klachten, kunnen worden voorgelegd aan het GAT c.q. de GAT-klachtenfunctionaris (zie: https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/).
 3. Voor klachten over het handelen in strijd met de tuchtnormen (zoals beschreven in de in artikel 5 lid 4 van deze algemene voorwaarden genoemde Beroeps- code(s) en het beroepscompetentieprofiel), de zogenoemde tuchtklachten, geldt dat deze klachten kunnen worden ingediend bij Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (zie: https://tcz.nu/over-tcz.html). Gebruikmaking van deze regeling heeft geen effect op de rechten zoals verwoord in lid 2 van dit artikel.
 4. Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle Opdrachten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassin

Behandelingsovereenkomst

Hieronder een voorbeeld van de behandelingsovereenkomst. U krijgt bij de bevestiging van het consult een exemplaar via de mail toegestuurd. Deze dient u getekend retour te sturen voorafgaande van het consult. 

Anneke Koenis Homeopathie KvK-nummer: 83636358

homeopathie@annekekoenis.nl | www.annekekoenis.nl

Klassiek homeopaat: Anneke Koenis Behandelingsovereenkomst 2023

Naam patiënt : ……………………………………….

Geboortedatum : ………………………………………

Behandelingsovereenkomst

Deze behandelingsovereenkomst wordt aangegaan door de patiënt en de behandelend homeopaat/Praktijk Klassieke Homeopathie Anneke Koenis.

Behandeling

Behandelplan

Een homeopathische behandeling bestaat een uitgebreid eerste consult van ongeveer 1 uur en, gemiddeld genomen, drie tot vijf vervolgconsulten en wordt ondersteund met 1 of meerdere homeopathische geneesmiddelen. De patiënt geeft toestemming voor dit behandelplan (rekening houdend met het feit dat dit behandelplan een schatting is).

Tarieven

Het eerste consult kost € 60,–.

Vervolgconsulten kosten € 45,– per consult.

Deze tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.

De meest actuele tarieven staan vermeld op de website: www.annekekoenis.nl

Betaling factuur

Betaling van een consult vindt plaats direct na het consult op de wijze zoals aangegeven door de behandelend homeopaat.

Informatieverstrekking door de patiënt

De patiënt zal alle relevante informatie aan de behandelend homeopaat verstrekken. Het niet (volledig) verstrekken van informatie kan van nadelige invloed zijn op de behandeling.

Doorverwijzen

de behandelend homeopaat kan de patiënt doorverwijzen naar een collega zorgverlener (therapeut of arts) indien de homeopathische behandeling niet toereikend is of, om welke reden dan ook, niet kan worden voortgezet.

Afzeggen

De patiënt zegt een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af. Als een afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, kan de behandelend homeopaat de gereserveerde tijd in rekening brengen.

Beëindiging

Als partijen de behandeling wensen te beëindigen, treden zij met elkaar in overleg.

Klachten

Een klacht over de behandelend homeopaat legt de patiënt eerst voor aan de behandelend homeopaat. Indien de interne klachtbehandeling niet leidt tot oplossing van de klacht, kan de patiënt zich wenden tot stichting Geschillen

Behandelend homeopaat: Anneke Koenis

Anneke Koenis Homeopathie KvK-nummer: 83636358

homeopathie@annekekoenis.nl | www.annekekoenis.nl

Alternatieve Therapeuten (het GAT): https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/.

Bewaren dossier

De behandelend homeopaat bewaart het medische dossier.

voor een meerderjarige patiënt tenminste 20 jaar

voor een minderjarige patiënt tenminste 20 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar

voor een minderjarige patiënt die voor het bereiken van het 18e levensjaar overlijdt

tenminste 20 jaar, te rekenen vanaf 18 jaar na het geboortejaar

Waarneming

In geval van afwezigheid van de behandelend homeopaat zullen collega homeopaten van Randstad Homeopaten waarnemen na overleg schriftelijke bevestiging van de patiënt.

Plaats : …………………………………… dd.: …………………………………………………….

handtekening patiënt handtekening behandelend homeopaat

Indien patiënt jonger dan 16 jaar:

handtekening ouder/verzorger 1 handtekening ouder/verzorger 2